Integritetspolicy

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För att vi ska kunna utföra våra uppdrag kan vi behandla namn, adresser, personnummer, telefonnummer, e-postadresser, bostad, medborgarskap. I samband med registrering av dig som kund kan vi också behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder företaget, vilket är ett krav enligt penningtvättslagen.

Exempel på annan information som vi kan behöva samla in:

– Information om anställda, t.ex. anställningsnummer, anställningstid och lön
– Bankuppgifter som bankkontoutdrag
– Fordonsägande
– Förfrågningar och beslut från Skatteverket och Försäkringskassan
– Egna anteckningar kopplade till uppdraget
– Betalningsfiler

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder endast dina personuppgifter för att kunna utföra våra uppdrag. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med tillämplig lag.  

Vem delar vi personuppgifter med?

Fineasity AB Ansvarar för att delade personuppgifter inte görs tillgängliga för obehöriga.

Detta innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Fineasity AB kan lämna ut personuppgifter till en annan mottagare om vi har en skyldighet att göra så i enlighet med tillämpliga lagar och regler, yrkesmässiga skyldigheter eller myndighetsbeslut.

Hur länge lagrar vi din personliga information?

Personuppgifterna kommer att behandlas under den tid som krävs för att uppnå syftet för vilket uppgifterna samlas in. Efter att syftet har uppnåtts raderas personuppgifterna så att de inte kan länkas till en fysisk person. Enligt bokföringslagen kan vissa personuppgifter lagras i 7 år.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad hos Fineasity AB kan i vissa fall ha rätt att begära tillgång till rättelse eller radering av dina personuppgifter, rätt att begära begränsning eller invända mot vår hantering. Du har också rätt att lämna klagomål hos en tillsynsmyndighet om vår om vår behandling/hantering av era personuppgifter upplevs som felaktiga.  

Kontakta oss gärna vid frågor kring detta på hej@fineasity.se