2021 11 14

Revisor i en bostadsrättsförening
Ska en bostadsrättsförening ha en auktoriserad revisor och vad gör den för nytta? Vi har experter på området och hjälper dig reda ut det.

Det här är en artikel i vår artikelserie om Bostadsrättsföreningar. Läs även gärna om varför man ska välja en auktoriserad revisor i en bostadsrättsförening eller testa vår priskalkylator för att få reda på vad det kostar

I denna artikel får ni läsa kortfattat och pedagogiskt om vad vi gör – let’s begin!
 Vad gör revisorn i en Brf?


Låt oss förklara enkelt och pedagogiskt vad revisorns uppgift är.
Formellt är revisorns uppgift att granska och uttala sig om styrelsens förvaltning, bokföring och årsredovisning.

Enklare skrivet kollar vi om styrelsen har skött sig och att siffrorna och verksamhetsberättelsen stämmer överens med verkligheten. Att allt som borde stå där faktiskt gör det och på rätt sätt. På FinEasity försöker vi dessutom att vara ett rådgivande bollplank till styrelsen.

Jag anser själv att en granskning av en Brf är en av de viktigare uppgifterna vi har – det berör ju människors direkta boenden och privatekonomier. Många personer blir direkt påverkade om ekonomin missköts i föreningen eller om styrelsen inte gör sitt jobb. För att inte tala om bankerna som många gånger lånar ut stora summor till föreningar.

Så därför har vi en viktig uppgift att se till att granska en Brf på ett kvalitetssäkrat sätt och samtidigt agera sakkunniga experter till styrelsen och medlemmarna.

Fineasity har experter och auktoriserade revisorer för Brf’er – kontakta oss idag för en kostnadsfri rådgivning och offert!


Hur går revisorns granskning till då?


Granskningen kan ske på olika sätt beroende på revisor och arbetsverktyg. För den nyfikne kan ni veta att revisionen egentligen börjar med att riskbedöma den enskilda föreningens förutsättningar så som ekonomi, styrelsen och dens kunskap, fastighetens skick, ekonomens kunskap och arbetssätt, m.m. Allt detta leder till revisorns granskningsstrategi och efter det börjar själva granskningen. Vi kommer hålla oss till själva granskningen i denna artikel dock.

Granskningen består av att läsa protokoll, inhämta underlag, och stämma av, ta stickprov och upprätta analyser m.m.

Årsredovisningen är utgångspunkten i revisionen eftersom den används av många för att fatta beslut. Den ska stämmas av mot bokföringen, föregående årsredovisning och genomläsas och jämföras mot vad som framkommer i protokoll, bokföringen och övrig granskning.

Bokföringen granskas genom stickprov på underlag, jämförande analyser mot tidigare år och andra föreningar. Revisorn måste även under hela granskningen vara uppmärksam på att vad som framkommer stämmer med bilden som skapades i riskbedömningen och protokollgenomgången. På så vis kan vi fånga upp om något saknas tex.

På Fineasity ser vi dessutom till att kontakta styrelsen och intervjua dem om hur året har gått, om de har några funderingar och hur de själva ser på föreningens utmaningar.


Och sen då – vad kan det finnas för fel och rådgivande insatser i en Brf’s ekonomi?


För enkelhetens skull har vi en punktlista på vad som kan förekomma. Den är inte komplett men ger en bild av vad som är vanligt

– Avskrivningarna är för låga eller stämmer inte med vad som anges – avskrivningarna kan vara en källa till fel och kan ge stor effekt på resultaträkningen

– Underhållsfonden och avsättningen inte är korrekt beräknad och/eller stämmer inte överens med underhållsplanen

– Det saknas en underhållsplan – något av de viktigare verktygen för styrelsen för att säkerställa en långsiktighet i ekonomin

– Uppdelning av långfristiga och kortfristiga lån

– Årsavgifterna är för låga i förhållande till kommande fastighetsunderhåll

– Styrelsearvodena är för höga jämfört med årsstämmans beslut

– Styrelsearvodena är för låga för att bidra till ett seriöst och kompetent styrelsearbete

– Inköp och investeringar genomförs utan avtal eller upphandling

– Momsen inte hanteras rätt – många gånger har föreningen rätt till momsavdrag men missar detta

– Rådgivning inför förhandling med banken om räntorna

– Med mera

Listan kan göras lång och man kan lätt bli dyster när man inser hur mycket som kan gå fel. Med en auktoriserad revisor minskar man dessa risker.

På Fineasity erbjuder vi dessutom en trygghetsanalys för föreningen där vi genomlyser föreningens ekonomi baserat på historik, branschens nyckeltal, belåning, fastighetens skick med mera. (Kontakta Ben Heidari, ben.heidari@fineasity.se eller 0736-271084) för mer info!)


Summering

Den auktoriserade revisorns uppgift är främst att kvalitetssäkra styrelsens arbete, årsredovisning och bokföring. Eftersom vi är så pass insatta i hur det går till i Brf’er är vi även experter på att ge bra råd och analysera föreningens förutsättningar.

Om ni är av uppfattningen att det är dyrt så skulle jag vilja utmana er med det gamla talesättet: det är billigare att tänka efter, fast före! Vi är dessutom vana och erfarna i att granska Brf’er och gör det dessutom effektivt till skillnad från många andra. Därför håller vi konkurrenskraftiga priser utan att tumma på kvaliteten – tvärtom får ni mer rådgivning hos Fineasity än hos många andra.